و stato detto:
c'و cosٌ tanta confusione ad Aversa... che sono riuscito a vederti solo tra i contatti di mia cugina


AuhahauhUHAUuhAuhaUhuahUaUH

Rispondi
*MoRa* 25/6/2007 11:52:58 - 10755541

Faccia tosta campaie... faccia moscia murette...

Rispondi
PiGi-PiGi 10/1/2007 03:26:30 - 10008789

و stato detto:
Ke FeSS ! uhahuauhauha


Pو VEDI KOME TE LO DICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................STATT ACCORT A TE

Rispondi
LadyZora† 10/10/2006 00:13:54 - 9424634

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh oschlوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

Rispondi
ANOUK 26/9/2006 00:02:49 - 9314332

و stato detto:
Anzi... 5 Eur O Pil !!!


aaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAMsuhsuhsuhsauhsaasmsauhuhsauhsauhsausasahusamsauhsuhsuhuhsaasmuhsausauhashusuhssmauhsauhsmaaaaaaaaaaaauhauhsauhassamsuhsuhsuhuhsauhsauhsauhas BELLA KUESTA...PEPPEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMSAUHSAUHUHSAHUSAHSASAMUSAUSAUHSAUHSAUHSAUHSAUHSUHSSUHUSSUHSUHSUHUHSUHSUHSUHS
tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua tutti kua
AMASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhsasasausaASAUSHAsaSAmsauhsauhsauhsauhhsasasamsausauhsahusauhsuhasmasuhsauhsauhs

Rispondi
ANOUK 25/9/2006 23:59:57 - 9314301

ua ke romantiko....ua ma veramente و un frutto esotiko????addo s akkatt???????????????????????????????amsuhsuhsusuuhsuhsuhhususuhshusssasmaSUHAUHSUHSUHUHASmu

Rispondi
ANOUK 25/9/2006 23:54:11 - 9314243

amsuSAUHSAsASMAUSUHAuhsaUHSAsmauhsuhashasmauauhsaSMAuhsuhasuhuas ma che cos و la PIRICIOCCOLA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Rispondi
ANOUK 25/9/2006 23:49:30 - 9314185

ua grazie amooooooooo il regalo te o porto kuando ci vediamo

Rispondi
ANOUK 25/9/2006 23:46:2 - 9314149

egglia peppeeeeeeeeeeeeeeeee uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa egglia...uffa uffa mandamela jajajajajjajajajja peppe jajjajajajjaja

Rispondi
ANOUK 25/9/2006 23:44:16 - 9314132

asaMSAMSAauhsuhsahuasuhsasamuasauhs ua peppe me la mandi jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mi piace kuella kanzone jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rispondi
ANOUK 25/9/2006 23:41:43 - 9314107

Scrivi un messaggio a G|vS3Pp3
Torna alla sua homepage
Leggi il Blog di G|vS3Pp3
L'utente ha letto tutti i suoi messaggi

Avanti
Pagina 1

I messaggi con un colore piu' scuro devono ancora essere visualizzati dal destinatario.